مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۲۱۱۷
محمدرضا رضائی

  محمدرضا رضائی

دانشیار


 •   گروه محیط زیست

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   31026514

 •   mrrezaei[at]birjand.ac.ir

الهام یوسفی روبیات

  الهام یوسفی روبیات

استادیار


 •   گروه محیط زیست

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   e_yusefi_31[at]birjand.ac.ir

محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار


 •   گروه محیط زیست

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   www.cv.birjand.ac.ir/hajiani

محمدحسین صیادی اناری

  محمدحسین صیادی اناری

دانشیار


 •   گروه محیط زیست

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   mh_sayadi[at]birjand.ac.ir

محمدرضا رضائی

  محمدرضا رضائی

دانشیار


 •   گروه محیط زیست

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

 •   mrrezaei[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۳