مدیر گروه و مدیران پیشین

محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

  مدیر گروه محیط زیست


  •   استادیار

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه محیط زیست

  •   www.cv.birjand.ac.ir/hajiani

  • تلفن تماس: 49-32254041

  • داخلی : 233

تعداد بازدید:۹۷۱