مدیر گروه و مدیران پیشین

محمود حاجیانی

محمود حاجیانی

  سرپرست گروه و مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده


  •   استادیار

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه محیط زیست

  •   www.cv.birjand.ac.ir/hajiani

  • تلفن تماس: 49-32254041

  • داخلی : 233

 

 

محمدرضا سعیدافخم شعراء

  محمدرضا سعیدافخم شعراء

  


  •   استادیار

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه مرتع و ابخیزداری

  •   دانشگاه بیرجند، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۶۷۴