مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۸۱۵

 

مسلم رستم پور

  مدیر گروه و مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده


 •   استادیار

 •   دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست - گروه مرتع و آبخیزداری

 •   www.cv.birjand.ac.ir/hajiani

 • تلفن تماس: 49-32254041

 • داخلی : 233

 

 

 

 

محمود حاجیانی

 

 

محمود حاجیانی

  


 •   استادیار

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه محیط زیست

 •   www.cv.birjand.ac.ir/hajiani

 • تلفن تماس: 49-32254041

 • داخلی : 233

 

 

محمدرضا سعیدافخم شعراء

  محمدرضا سعیدافخم شعراء

  


 •   استادیار

 •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه مرتع و ابخیزداری

 •   دانشگاه بیرجند، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست