آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کاربرگهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پیوست کاربرگ ۷. اعلام نظر اولیه داورکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال پنجمکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال دهم»(ورودی ۹۴ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (الف). تمدید سنوات نیمسال نهم»(ورودی ۹۵به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال دهم/یازدهم/دوازدهم»(ورودی ۹۵به بعد)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال ششمکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ب). تمدید سنوات نیمسال یازدهم/دوازدهم»(ورودی ۹۴ و ماقبل)کاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ج). درخواست مرخصی تحصیلیکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ج). درخواست مرخصی تحصیلیکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ح). درخواست اعمال تغییرات طرح تحقیقکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ح). درخواست تغییر در عنوان رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (د). درخواست انصراف از تحصیلکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (د). درخواست انصراف از تحصیلکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ز). درخواست اعمال تغییرات کمیته رسالهکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (ز). درخواست بررسی موجه بودن غیبتکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (ط). درخواست تغییر شیوه دوره به آموزشیکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (هـ). درخواست حذف درسکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (هـ). درخواست حذف درسکاربرگهای دکتری تخصصی
کاربرگ (و). درخواست حذف نیمسالکاربرگهای کارشناسی ارشد
کاربرگ (و). درخواست حذف نیمسالکاربرگهای دکتری تخصصی