تازه های کتاب

شماره راهنما (کنگره)‏پدید آور عنوان شرح پديدآور‏ویرایشوضعيت نشر‏سال نشر‏
LB‎ ۲۸۰۶‎ /۱۵ /ف‎۳‎ الف‎۶ ۱۳۹۹فتحي واجارگاه، کورش، ‎۱۳۴۶ -اصول و مفاهيم اساسي برنامه ريزي درسيتاليف کورش فتحي‌واجارگاه.ويراست ‎۲تهران، علم استادان۱۳۹۹-
TC‎ ۵۳۰‎ /م‎۲‎ ت‎۹مارو چاپارو، خوان کارلوستهيه نقشه خطر سيل ، حرکت توده‌اي و فرونشست محلي ( پيشنهادي نو براي کلان شهرها )مولف خوان‌کارلوس موراچاپارو؛ مترجمان کريم سليماني، سپيده عبدلي‌بوژاني؛ ويراستار محمدرضا ديري.-ساري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري۱۳۹۹-
HF‎ ۵۵۴۹‎ /۵ /ن‎۹‎ ب‎۴-برنامه ريزي فعاليت هاي توسعه فردي : ابزارها، ايده‌ها و پيشنهادات = Planning individual development activities: tools, ideas and suggestions[تاليف وزارت امور خارجه، ايالات متحده امريکا]؛ مترجمان آيت‌الله ابراهيمي، اکبر کميزي، علي دانا؛ [براي انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني ايران، بانک انصار].-تهران، علم استادان۱۳۹۷-
QH‎ ۵۴۱‎ /ک‎۲‎ الف‎۷کاکس، جورج دبليو. ، ‎۱۹۳۵- م.اکولوژي عمومي : درسنامه آزمايشگاهيجورج‌دبليو کاکس؛ ترجمه منصور مصداقي، سارا هوشمندمويد؛ ويراستار علمي محمد فرزام.-مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، انتشارات۱۳۹۸-
QK‎ ۹۰۱‎ /ر‎۹‎ الف‎۸رنج کش، نسيم، ‎۱۳۶۵-اکوفيزيولوژي گياهي با رويکرد فتوسنتز و تنفستاليف نسيم رنجکش، محمدرضا جعفري‌تلوباغي-تهران، انتشارات آموزش و ترويج کشاورزي۱۴۰۰-
DSR‎ ۱۳۷‎ /ر‎۸‎ ت‎۲رمضاني، روح الله، ‎۱۳۰۶ -تاريخ سياست خارجي ايران : از صفويه تا پايان پهلوي اول ‎۸۷۹ تا ‎۱۳۲۰ شمسيروح الله رمضاني-تهران، نشر ني۱۴۰۰-
R‎ ۱۳۷‎ /۸ /ف‎۲‎ ن‎۳فتاحي، محمدمهدي، ‎۱۳۴۹-نسخه هاي درماني در طب اسلامي و سنتي (ايراني) : همراه با نسخه‌ها و توصيه‌هاي استاد خيرانديش، دکتر روازاده، استاد آيت‌الله ضيائي و استاد خداداديمحمدمهدي فتاحي-تهران، مرز دانش؛آبنگاه۱۳۹۹-
Q‎ ۱۷۵‎ /الف‎۹‎ ع‎۸اولسون، استيو، ‎۱۹۵۶- م.علم ؛ مرز بي‌انتهابه گزارش استيو السون ؛ ترجمه آريا ميتن .-تهران، موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي: انجمن فيزيک ايران۱۴۰۰-
LB‎ ۲۳۶۲‎ /ص‎۷‎ ف‎۴صفايي موحد، سعيد، ‎۱۳۵۶ -فراسوي ترجمه و تقليدسعيد صفايي‌موحد-تهران، کتاب فرزانه۱۳۹۹-
LB‎ ۲۳۶۱‎ /و‎۷‎ ب‎۴ولف،پيتربرنامه ريزي درسي در آموزش عاليتاليف پيتر ولف، جوليا کريستنسن هيوز؛ ترجمه کوروش فتحي واجارگاه، اسدالله عباسي، محسن چناري-تهران، علم استادان۱۳۹۵-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲۰ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۰