رئیس مرکز نشر

تعداد بازدید:۹۰۸
سمیرا پور

  خانم دکتر سمیرا پور

          رئیس مرکز نشر


  •   استادیار

  •   گروه جامعه شناسی

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر