پایان نامه های گروه ریاضی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۱ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيدانشجوعنوان
علوم ریاضی و آمارریاضیامیری بادخور مریمتجزیه هایی از ماتریس های اکیدا علامت منظم
علوم ریاضی و آمارریاضیسعیدیان شیماگرایش کاربرد در عملیات با عنوان (ترکیب VNS با برنامه ریزی مقید برای حل مسائل بهینه سازی هر-زمان )
علوم ریاضی و آمارریاضیمتوسل علیروش های دقیق و تقریب های ابتکاری برای حل مساله ی دنباله ماشین و چالش رادف
علوم ریاضی و آمارریاضیمتولی اشکذری سمانهروش جستجوی کارا و الگوریتم های تکاملی برای مسائل زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر چند هدفی
علوم ریاضی و آمارریاضیمسگران ایاقچی سحربرنامه ریزی چندهدفی فازی برای انتخاب تامین کننده مدل سازی ریسک: یک روش امکانی
علوم ریاضی و آمارریاضیکفاش دوست سمیهمحاسبه ی تجزیه ی CS کامل
علوم ریاضی و آمارریاضییوسف پور حسن-
علوم ریاضی و آمارریاضیبنایی اکرمنیمگروههای فشرده و مجموعه های مناسب
علوم ریاضی و آمارریاضیکنعانی مقدم زهرامفاهیم تعمیم یافته میانگین پذیری
علوم ریاضی و آمارریاضیقاسم‌آبادی آتناساختار نگاشت های خطی حافظ تعامد روی جبرهای عملگری
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۷