اداره دریافت و پرداخت

تعداد بازدید:۲۱۶۷

شرح وظایف:

 • صدور کلیه چک ها جهت حساب های مختلف و پرداخت های پرسنلی ازقبیلفیش حقوق و دستمزد
 • تنظیم درخواست وجه و ارسال آن به خزانه با هماهنگی مقام مافوق
 • انجام جابجایی درآمدها و هزینه ها بصورت ماهیانه و اعلام موجودی حسابها به مقام مافوق
 • انجام مکاتبات لازم با بانکها جهت افتتاح حساب یا تغییر امضاء
 • تنظیم بموقع صورتهای مغایرت بانکی واقدام لازم جهت رفع آن
 • نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام کارکنان و انتقال بموقع آنها بحساب سازمان های ذیربط
 • تحویل روزانه برگه های حسابداری و اسناد هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب واحدهای مربوطه
 • حفظ و حراست از دسته چک ها و اوراق بهادار
 • تنظیم اسناد فوق العاده مزایا خدمت و سایر هزینه ها
 • پیگیری تسویه حساب تنخواه واحدها
 • تنظیم و ایجاد کدینگ حساب
 • هماهنگی با سایر همکاران و کارشناسان در زمینه شغلی در محیط کار
 • تهیه و تنظیم گزارشات و آمار مالی مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲