اخبار برگزیده معاونت

با هدف برنامه ریزی در خصوص اردوی راهیان نور و اربعین، نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان برگزار شد

با هدف برنامه ریزی در خصوص اردوی راهیان نور و اربعین، نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان برگزار شد

با حضور دکتر فرزانه پور، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نشست شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان برگزار شد.

ادامه مطلب