اخبار برگزیده معاونت

اولین جلسه دیدار و پرسش و پاسخ با معاون و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سال ۱۴۰۳

اولین جلسه دیدار و پرسش و پاسخ با معاون و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سال ۱۴۰۳

اولین جلسه دیدار و پرسش و پاسخ (سال ۱۴۰۳) دبیران و اعضای تشکل های دانشجویی دانشگاه با معاون و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند و باحضور کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

ادامه مطلب