شورای عالی و کارکنان

تعداد بازدید:۲۴۸۴

 اطلاعات این صفحه بعد از تعیین شورای عالی موزه به روز خواهد شد.

محسن خورشیدزاده

دکتر رؤیا عقیلی

سرپرست موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند


اطلاعات تماس:  05631025411 -- 05632202166 --  roaghili @ birjand.ac.ir - healthcenter @ birjand.ac.ir

 

بتول می خوش

بتول می خوش

کارشناس موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند (مدیر داخلی)


اطلاعات تماس:  31021075  056

 

 سیدمجتبی حسینی

کارشناس موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند


اطلاعات تماس:  31021077  056

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱