موزه محصولات راهبردی استان خراسان جنوبی

تعداد بازدید:۸۴۷

ایدۀ موزۀ محصولات راهبردی استان خراسان جنوبی (زعفران، زرشک، عناب، انار) به منظور تقویت بنیان های علمی این محصولات و کمک به توسعۀ استان در سال 1400 مطرح و به طور موقت محلی در مجموعۀ موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه به آن اختصاص یافته است.

- بروشور موزۀ محصولات راهبردی استان خراسان جنوبی به زودی بارگذاری می شود.

- تور مجازی موزۀ محصولات راهبردی استان خراسان جنوبی به زودی بارگذاری می شود.

- نقشۀ راهنمای موزه محصولات راهبردی خراسان جنوبی به زودی بارگذاری می شود.

- راهنمای بازدید

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱