بنیاد حامیان دانشگاه

تعداد بازدید:۱۰۰۰

دفتر بنیاد حامیان دانشگاه در بخش اداری موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه مستقر است. 

 

((وب سایت بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند))

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱