انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند

تعداد بازدید:۱۵۰۵

دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه در بخش اداری موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه مستقر است. 

 

((وب سایت انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند))

 

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰