راهنمای بازدید

تعداد بازدید:۲۲۵

موزه در حال مرمت و راه اندازی است به محض اتمام اطلاعات این بخش به روز خواهد شد.

 

- شیوۀ بازدید: انفرادی - گروهی (طرح طلایی، طرح نقره ای) به زودی بارگذاری می شود.

- نحوه و ساعات بازدید:  به زودی بارگذاری می شود. 

- دریافت نقشۀ راهنما: موزه آموزش و دانشگاه بیرجندموزه علم و فناوری - سایر بخش های به زودی بارگذاری می شود.

- دریافت بروشور راهنما: به زودی بارگذاری می شود.

- مقررات:  این بخش به زودی بارگذاری می شود.

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰