دبیرخانه دائمی جشنواره شکوه شرق

تعداد بازدید:۹۰۵

دبیرخانۀ دائمی جشنوارۀ شکوه شرق در بخش اداری موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه مستقر است. 

 

((وب سایت جشنواره شکوه شرق دانشگاه بیرجند))

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰