آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
معافیت طرح های پژوهشی از حق بیمهقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
عدم کسر مالیات از کمک های رفاهی کارکنانقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
مبنای کسر مقرری ماه اولقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
مقرری ماه اولقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
قوانین و آیین نامه های دیوان محاسباتقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
نحوه احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و حسابرسیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
حسابداری تعهدیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
فرم درخواست وام قرض الحسنهفرم های حوزه مدیریت امور مالی
دستورالعمل ارتقا رتبهقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
شیوه نامه ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
اصلاحات آیین نامه اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۸قوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و آیین نامه های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از تخفیف شهریه فرزندانفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از تخفیف تالار فیروزهفرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از امکانات رفاهی سایر دانشگاه هافرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی
فرم درخواست استفاده از امکانات رفاهی رشد مشهد الرضافرم های مدیریت امور اداری و پشتیبانی