کارکنان اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۷۶۴۳

اقدس نصیری

رئیس اداره دانش آموختگان


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره دانش آموختگان

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۶

زهره خاقانی

کارشناس دانش آموختگی دانشکده های علوم، مهندسی برق و کامپیوتر و قاین


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره دانش آموختگان

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۹

آزاده امینی

کارشناس دانش آموختگی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، سرایان، هنر و نهبندان


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره دانش آموختگان

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۸

 •  

سیده طوبی عسکری

کارشناس دانش آموختگی دانشکده های ادبیات، علوم ریاضی و علوم ورزشی


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره دانش آموختگان

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۷

سید محسن میرزازاده

کارشناس دانش آموختگی دانشکده های فنی فردوس، مهندسی و علوم رفتاری


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره دانش آموختگان

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۳۰

 

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۹