اخبار

عضو هیأت علمی دانشگاه روان‌شناس ارزیاب و و عضو کانون ارزیابی مدیران حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد

عضو هیأت علمی دانشگاه روان‌شناس ارزیاب و و عضو کانون ارزیابی مدیران حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد

طی ابلاغی از سوی حمید جهانشاهی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، دکتر هادی صمدیه، عضو هیأت علمی گروه آموزشی روان شناسی، به عنوان «روان شناس ارزیاب و عضو کانون ارزیابی مدیران حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی» به مدت یک سال منصوب شد.

ادامه مطلب