معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۰۱۸
سعید ایل بیگی

  سعید ایل بیگی

  معاون پردیس علوم رفتاری


  •   دانشیار

  •   پردیس علوم رفتاری

  •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری    05632016901

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸