معاون آموزشی دانشکده

سعید ایل بیگی

  سعید ایل بیگی

  معاون پردیس علوم رفتاری


  •   دانشیار

  •   پردیس علوم رفتاری

  •   بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

تعداد بازدید:۱۱۹۴