کارکنان

محسن اردشیری

  محسن اردشیری

رئیس اداره امور عمومی پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 31026907

 •   32202240

 

 فاطمه عبداللهی

مسئول آموزش،کارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی


 •   پردیس علوم رفتاری

 •   31026805

 •   32202301

حمید عرب نژاد 

  حمید عرب نژاد

مسئول دفتر حوزه ریاست- دبیرخانه


 •   پردیس علوم رفتاری

 •  31026800

 •   32202042

جواد آشوری

کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 31026807

 •   32202032

طاهره گنجی 

  طاهره گنجی

کارشناس گروه روانشناسی و مشاوره


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 31026805

 •   32202032

عالیه آکار 

  عالیه آکار

کارشناس گروه علوم تربیتی


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •  31026830

 •   32202032

  منیره ترکاونی

کارشناس گروه علوم ورزشی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 31026805

 •  

  ملیکا مودی

کارشناس آموزشی گروه علوم ورزشی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 31026924

 

  پریوش شیرزائی

کارشناس آموزشی گروه علوم ورزشی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 31026925

  سید علی شکروئی

خدمات


 •   پردیس علوم رفتاری

مهدی حیرانی

  مهدی حیرانی

خدمات


 •   پردیس علوم رفتاری

تعداد بازدید:۳۲۸۷