کارکنان

محسن اردشیری

  محسن اردشیری

رئیس اداره امور عمومی پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 •   360

 •   32202240

فاطمه عبداللهی 

  فاطمه عبداللهی

مسئول آموزش،کارشناس گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   510

 •   32202301

حمید عرب نژاد 

  حمید عرب نژاد

مسئول دفتر حوزه ریاست- دبیرخانه


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 •   360

 •   32202042

فرشته مرتضوی 

  فرشته مرتضوی

کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   232

 •   32202032

طاهره گنجی 

  طاهره گنجی

کارشناس گروه روانشناسی و مشاوره


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   232

 •   32202032

عالیه آکار 

  عالیه آکار

کارشناس گروه علوم تربیتی


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 •   232

 •   322020

تعداد بازدید:۲۳۷۳