کارکنان

تعداد بازدید:۴۲۳۰
محسن اردشیری
 
 
 
محسن اردشیری
مسئول خدمات پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026907

 •   

 

 فاطمه عبداللهی

مسئول آموزش،کارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026805

 •   

حمید عرب نژاد 

  حمید عرب نژاد

مسئول دفتر حوزه ریاست- دبیرخانه- مسئولیت وب سایت پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری

 •  056-31026800

 •   32202042

جواد آشوری

رئیس اداره امور عمومی پردیس علوم رفتاری


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026807

 •   

طاهره گنجی 

  طاهره گنجی

کارشناس گروه روا‌نشناسی و مشاوره


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026810

 •   

عالیه آکار 

  عالیه آکار

کارشناس گروه علوم تربیتی


 •   پردیس علوم رفتاری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 • 056-31026830

 •  

  منیره ترکاونی

کارشناس گروه علوم ورزشی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026905

 •  

  ملیکا مودی

کارشناس آموزشی گروه علوم ورزشی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026924

 

  پریوش شیرزائی

کارشناس آموزشی گروه علوم ورزشی


 •   پردیس علوم رفتاری

 • 056-31026925