معاون پژوهشی دانشکده

مهدی مقرنسی

  مهدی مقرنسی

  مسئول امور پژوهشی پردیس علوم رفتاری


  •   دانشیار

  •   پردیس علوم رفتاری

  •   دانشکده علوم ورزشی- گروه علوم ورزشی

تعداد بازدید:۱۳۵۲