معاونین پژوهشی پیشین

محمد علی رستمی نژاد

  دکتر محمد علی رستمی‌نژاد

  مسئول پژوهشی دانشکده از سال 1396/2/4 الی 1397/10/15


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

لیلی سیفی

  دکتر لیلی سیفی

  مسئول پژوهشی دانشکده از سال 1394/11/24 الی 1396/2/4


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تعداد بازدید:۹۸۳