معاونین پژوهشی پیشین

لیلی سیفی

  لیلی سیفی

  مسئول پژوهشی پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

محمد علی رستمی نژاد

  محمد علی رستمی نژاد

  مسئول پژوهشی پیشین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   استادیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

مرضیه ثاقب جو

  مرضیه ثاقب جو

  مسئول پژوهشی پیشین دانشکده علوم ورزشی


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   5632016919

 •   _m-saghebjoo[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۲۶۷