روسای پیشین

هادی پورشافعی

  هادی پورشافعی

   تیرماه 1388 تا تیرماه 1391    دوره اول

   مهرماه 1397 تا 1398/6/24  دوره دوم

 


 •   دانشیار /  دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی تهران/ آغاز فعالت علمی در دانشگاه: 1370

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

 •   تعداد مقالات در همایش ها و مجلات: 170

محسن خورشیدزاده

  محسن خورشیدزاده

  تیرماه 1391 تا اردیبهشت ماه 1393


 •   استادیار/ دکتری روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران/ اغاز فعالیت علمی در دانشگاه: 

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه روان شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

محسن آیتی

  محسن آیتی

  تیرماه 1393 تا دی ماه 1395


 •   دانشیار/ دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه خوارزمی تهران/ آغاز فعالیت علمی در دانشگاه: 1375

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم تربیتی

 • افتخارات: پژوهشگر برتر دانشگاه در سال‌های 1391 و 1393

علی عسگری

  علی عسگری

  دی ماه 1395 تا شهریورماه 1397


 •   استادیار/ دکتری توسعه منابع انسانی از دانشگاه پوترا مالزی/ آغاز فعالیت علمی و آموزشی در دانشگاه بیرچند:1390

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم تربیتی

 • افتخارات: استاد نمونه دانشگاه در سال های 1392 و 1394 و 1396 و پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1395

تعداد بازدید:۱۴۶۷