معاونین آموزشی پیشین

محسن نوکاریزی

  محسن نوکاریزی

  معاون آموزشی


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

علی عسگری

  علی عسگری

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

حسین شکوهی فرد

  حسین شکوهی فرد

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

محمد حسین سالاری فر

  محمد حسین سالاری فر

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تعداد بازدید:۹۹۸