معاونت پژوهشی پردیس علوم رفتاری

تعداد بازدید:۷۴۶۹
مهدی مقرنسی

  محمد یوسفی

  مسئول امور پژوهشی پردیس علوم رفتاری


  •  استادیار

  •   پردیس علوم رفتاری

  •   دانشکده علوم ورزشی گروه علوم ورزشی

  • 056-31026921

  •   m.yousefi[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰