معاونت پژوهشی پردیس علوم رفتاری

مهدی مقرنسی

  مهدی مقرنسی

  مسئول امور پژوهشی پردیس علوم رفتاری


  •   دانشیار

  •   پردیس علوم رفتاری

  •   دانشکده علوم ورزشی گروه علوم ورزشی

  • 056-31021161

تعداد بازدید:۳۶۸۸