انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

                                   دبیر انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

                                                سرکار خانم حمیده ملکی راد

انجمن علمی گروه علوم تربیتی

خانم الهام تیموری دبیر انجمن علمی گروه علوم تربیتی

خانم نیلوفر محمدیان عضو انجمن علمی گروه علوم تربیتی

خانم نگار افتخاری  عضو انجمن علمی گروه علوم تربیتی

خانم فائزه خسروی عضو انجمن علمی گروه علوم تربیتی

آقای محمد رنجبر عضو انجمن علمی گروه علوم تربیتی

تعداد بازدید:۱۹۱