مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۴۰۸۸
احمد خامسان

  احمد خامسان

  اولین مدیر گروه روان‌شناسی


 •   دانشیار

 •   گروه روان شناسی

 •   دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

میترا راستگومقدم

  میترا راستگومقدم

  دومین مدیر گروه روان‌شناسی


 •   استادیار

 •   گروه روان شناسی

 •   دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

محسن خورشیدزاده

  محسن خورشیدزاده

  سومین مدیر گروه روان‌شناسی


 •   استادیار

 •   گروه روان شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

محمد رضا اسدی یونسی

  محمد رضا اسدی یونسی

  چهارمین مدیر گروه روان‌شناسی


 •   استادیار

 •   گروه روان شناسی

 •   دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

محمد حسین سالار ی فر

  محمد حسین سالار ی فر

  پنجمین مدیر گروه روان‌شناسی


 •   استادیار

 •   گروه روان شناسی

 •   دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

محمد رضا اسدی یونسی

  محمد رضا اسدی یونسی

  ششمین و هشتمین مدیر گروه روان‌شناسی (مدیر فعلی گروه روانشناسی)


 •   استادیار

 •   گروه روان شناسی

 •  دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

لیلا طالب زاده شوشتری

  لیلا طالب زاده شوشتری

  هفتمین مدیر گروه روان‌شناسی  


 •   استادیار

 •   گروه روان شناسی

 • دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۱