مدیر گروه و مدیران پیشین

تعداد بازدید:۲۰۰۶
محمدعلی
 
محمد علی رستمی نژاد
 مدیر گروه فعلی علوم تربیتی

 •   دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   056-31026831

 •  

محمد اکبری

  محمد اکبری

  مدیر گروه سابق علوم تربیتی


 • دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •  056-31026835

 •  

هادی پورشافعی

  هادی پورشافعی

  مدیر گروه سابق علوم تربیتی


 •   دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   31026838

 •  

اسدالله زنگویی

  اسدالله زنگویی

  مدیر گروه سابق علوم تربیتی


 •   استادیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   

 •  

محسن آیتی

  محسن آیتی

  مدیر گروه سابق علوم تربیتی


 •   دانشیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   

 •  

محسن خورشیدزاده

  محسن خورشیدزاده

  مدیر گروه سابق علوم تربیتی


 •   استادیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   ***

 •   --------

 •  

اسدالله زنگویی

  اسدالله زنگویی

  مدیر گروه سابق علوم تربیتی


 •   استادیار

 •   گروه علوم تربیتی

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   

 •  

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۲