سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه مرتع و آبخیزداری


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریمهندسی طبیعتکارشناسی
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیز-گرایش حفاظت آب و خاککارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیز - گرایش سیلاب و رودخانهکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی مرتع - گرایش مدیریت مرتعکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی مرتع - گرایش گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸