شرح وظایف مسئول واحد دانش‌آموختگان

تعداد بازدید:۱۸۲۹
 • نظارت و همکاری در جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود
 • ثبت و کنترل اطلاعات دانشجویان جدیدالورود در سامانه صندوق رفاه وزارت علوم
 • نظارت بر روند تسویه حساب وام‌های دانشجویی، خوابگاه‌های دانشجویی
 • نظارت بر روند صدور دفترچه اقساط بابت بدهکاران صندوق رفاه وزارت علوم
 • نظارت بر پرداخت ودیعه مسکن دانشجویان فارغ التحصیل و انجام تسویه حساب قطعی
 • نظارت بر فرآیند تسویه حساب وام‌های دانشجویی، تسویه قطعی، تسویه حساب خوابگاه
 • نظارت و پیگیری پرونده‌های قدیمی و انجام امور مربوط به روند پرداخت بدهی
 • هماهنگی و همکاری در کلیه امور دانشجویی مرتبط با شرح وظایف در دانشکده‌ها
 • نظارت بر رفع اشکالات احتمالی در سامانه جهت دانشجویان با سابقه تحصیلی قبلی
 • تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیت‌ها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی واحد ذیربط
 • مطالعه و آگاهی از قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرای دقیق آن‌
 • شرکت در دوره‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • تهیه گزارش ار عملکرد و آمار فعالیت‌های انجام شده جهت مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و همایش‌ها با توجه به نیاز
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • گزارش به مقام مافوق