معاون مدیر دانشجویی

تعداد بازدید:۲۶۶۲

آقای سیدبهنام حسینی از تاریخ 14 بهمن ماه سال 1399 به عنوان معاون مدیر دانشجویی منصوب شده است. نامبرده در حال حاضر کارمند رسمی آزمایشی و دارای مدرک کارشناسی ارشد مشاوره می باشد. مدیریت دانشجویی و رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه بزرگمهر قائنات بخشی از سوابق اجرایی ایشان می باشد.