شرح وظایف مدیر دانشجویی

تعداد بازدید:۴۳۵۳

ـ هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتهای مربوط به امور رفاهی، تغذیه و خوابگاههای دانشجویان

ـ برنامه ریزی لازم جهت اسکان، تغذیه و ارائه تسهیلات و وام های دانشجویی به دانشجویان

ـ تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های رفاهی با همکاری واحدهای ذیربط

ـ اعمال نظارت بر حسن اداره امور خوابگاهها، سلف سرویسها و تغذیه دانشجویان به لحاظ کیفی، کمی و بهداشتی و انظباطی

ـ برنامه ریزی در زمینه‌های ارتقاء و بهبود مستمر فعالیتهای رفاهی دانشجویان

ـ بررسی سطوح رضایتمندی دانشجویان از نحوه اجرای خدمات رفاهی، تغذیه و سایر موارد ذیربط

ـ انجام بازدیدهای دوره ائی و مرتب از اماکن دانشجویی، سلف سرویسها و خوابگاهها

ـ بررسی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و تدارکاتی واحدهای تابعه و انعکاس درخواستهای آنان به مسئولین ذیربط

ـ ارتباط مفید و سازنده با صندوق رفاه دانشجویان به منظور تسریع در امور محوله

ـ رسیدگی و پیگیری مشکلات و شکایات کارکنان تحت سرپرستی

ـ ارائه نظرات و پیشنهادات در امور مربوط به عقد قراردادهای طبخ و توزیع غذا و خدمات نظافتی خوابگاهها

ـ نظارت مستمر بر خرید اقلام غذایی و عملکرد شرکتهای خدماتی طبخ و توزیع غذا

ـ تحقیق و نظرسنجی از دانشجویان به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای تابعه و استفاده از آن در برنامه های آتی واحد

ـ همکاری و تعامل با بخشهای مختلف دانشگاه جهت برگزاری سمینارها، همایشها و کنفرانسها

- نظارت و برنامه ریزی بر فعالیت های رفاهی ،صنفی دانشجویان اراءه شده توسط بخش خصوصی

ـ تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها، فرآیندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی واحد ذیربط

- نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان

- برنامه ریزی جهت بکارگیری دانشجویان در قالب کار دانشجویی در سطح مدیریت ها و دانشکده ها

- همکاری و تعامل با بخش های ذیربط دانشگاه جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان

- انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئولین ذیربط

- نظارت بر مفاد قراردادهای منعقد شده با شرکت های خدماتی طرف قرارداد دانشگاه (طبخ و توزیع ،نظافتی ،تاسیساتی و... .)

ـ رعایت دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌‌های ذیربط

ـ شرکت در دوره‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با شرح وظایف

ـ ارائه گزارش لازم به مقام مافوق در رابطه با عملکرد واحد تحت سرپرستی

ـ شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها با توجه به نیاز

ـ حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابع از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و اظهارنظر موثر در مورد گزینش، تشویق و تنبیه آنان

ـ برگزاری جلسات هماهنگی با بخش های مختلف دانشگاه

ـ انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

روابط

ـ گزارش به مقام مافوق

ـ سرپرستی و نظارت بر کار کارکنان تابع