کارشناس فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۱۴۱۱

سید مرتضی قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات مستقر در مدیریت دانشجویی.