کارشناس فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۱۳۱

سید مرتضی قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات مستقر در مدیریت دانشجویی.