کارشناس فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۹۹

سید مرتضی قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات مستقر در مدیریت دانشجویی.