کارشناس فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۸۴

سید مرتضی قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات مستقر در مدیریت دانشجویی.