کارشناس فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۷۶۵

سید مرتضی قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات مستقر در مدیریت دانشجویی.