سرپرستان سراهای دانشجویی برادران

تعداد بازدید:۱۴۹۰
 

مهدی عباسی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025134

 •    05631028002

 

محمد حسین علی عباسی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631027533

 •   05631028002

رضا شرفی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002

پیمان نخعی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002

 

هادی صبور نوفرستی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025152

 •   05631028002

 

حمید رحیمی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631027533

 •   05631028002

 

علی واقعی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631027533

 •   05631028002

 

علی‌اکبر آرامجو

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002