سرپرستان سراهای دانشجویی برادران

تعداد بازدید:۵۶۲

  هادی سرابی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002

 

مهدی عباسی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025134

 •    05631028002

 

محمد حسین علی عباسی

 متصدی خوابگاه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002

رضا شرفی

 متصدی خوابگاه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002

پیمان نخعی

 متصدی خوابگاه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025134

 •   05631028002