سرپرستان سراهای دانشجویی خواهران

تعداد بازدید:۱۷۸۵

  بهناز بهفروز

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025138

 •   05631028002

مرضیه بهدانی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025133

 •    05631028002

 

معصومه سرفرازی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025138

 •    05631028002

سعیده خاتمی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631027530

 •   05631028002

 

معصومه حاجی زاده

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631027530

 •   05631028002