سرپرستان سراهای دانشجویی خواهران

تعداد بازدید:۶۹۶

  صدیقه قوی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025133

 •   05631028002

مرضیه بهدانی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025133

 •    05631028002

  فاطمه مرکی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025133

 •   05631028002

 

طاهره صادقی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025133

 •   05631028002

 

معصومه سرفرازی

سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025133

 •    05631028002

سعیده خاتمی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025133

 •   05631028002

زهرا عبداللهی

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025133

 •   05631028002

بتول مهربان

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05632254049

 •   05631028002

معصومه حاجی زاده

 سرپرست سرای دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05632046438

 •   05631028002