کارکنان اداره امور خوابگاه ها

  مهری حافظیان

متصدی خوابگاههای خواهران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای خواهران

 •   05632202122-300

 •   05632202122

 •  

علی حیدری 

  علی حیدری

مسئول پشتیبانی اداره خوابگاه ها


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •   05632202122-300

 •   05632202122

 •  

نسرین ملک آبادی

  نسرین ملک آبادی

کارشناس خدمات دانشجویی، امور خوابگاه خواهران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای خواهران

 •   05632202122-300

 •   05632202122

 •  

  محمدرضا گنجی

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی، امور خوابگاه برادران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •   05632202122-300

 •   05632202122

 •  

  ملیحه عباسی

مسئول انفورماتیک اداره امور خوابگاه ها


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •   05632202122-300

 •   05632202122

 •  

  محمدرضا خالقی القار

انباردار و پشتیبانی اداره امور خوابگاه ها


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •   05632202122-300

 •   05632202122

 •  

تعداد بازدید:۳۱۲۵