کارکنان اداره امور خوابگاه ها

تعداد بازدید:۴۴۳۲
نسرین ملک آبادی

  نسرین ملک آبادی

 مسئول خوابگاه خواهران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای خواهران

 •   05631025132

 •   05632202519

علی حیدری 

  علی حیدری

مسئول پشتیبانی اداره خوابگاه ها


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •    05631025131

 •    05632202519

  محمدرضا گنجی

 مسئول خوابگاه برادران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •   05631025131

 •   05632202519

  محمدرضا خالقی القار

انباردار و پشتیبانی اداره امور خوابگاه ها


 •   مدیریت دانشجویی

 •   امور خوابگاههای برادران

 •   05631025131

 •   05632202519