فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و فرآیندها

تعداد بازدید:۹۳۰۵
ردیف نام سند پیوند
1 آیین‌نامه سراهای دانشجویی دریافت
2 راهنمای تصویری درخواست اسکان در خوابگاه دریافت
3 نرخ ماهیانه اجاره بهای سراهای دانشجویی )مجردی و متاهلی( در سال تحصیلی 1401 - 1400 )نیمسال اول، دوم و تابستان( دریافت
4 راهنمای ثبت اقامت و پرداخت بدهی در سامانه جدید صندوق رفاه دریافت