کارکنان ستادی واحد امور خوابگاه ها

تعداد بازدید:۱۳۰۱۶

  محمدرضا گنجی

 مسئول خوابگاه برادران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025131

 •   05631028002

  علی حیدری

مسئول پشتیبانی اداره خوابگاه ها


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •    05631025131

 •    05631028002

نسرین ملک آبادی

  نسرین ملک آبادی

 مسئول خوابگاه خواهران


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025132

 •   05631028002

بهناز بهفروز

 کارشناس امور دانشجویان


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد امور خوابگاه‌ها

 •   05631025132

 •   05631028002