کارکنان اداره رفاه دانشجویی

سمیه آرمان مقدم

  سمیه آرمان مقدم

کارشناس خدمات دانشجویی( دانشکده های برق والکترونیک، کامپیوتر، تربیت بدنی، عل.م تربیتی و روان شناسی، هنر)


 •   دیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202125

 •   05632202125

 

مهری ابراهیمی

کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم، علوم ریاضی و آمار و مهندسی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202116

 •   05632202116

علیرضا حقیقی راد

  علیرضا حقیقی راد

بایگانی اداره رفاه دانشجویان


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202125

فاطمه زهرا خراشادی زاده

  فاطمه زهرا خراشادی زاده

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی، صدور دفترجه اقساط و تسویه حساب دانشجویی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202125

 •   05632202125

  حسن خراشادی زاده

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی بخش فارغ التحصیلان و صندوق قرض الحسنه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202125

 •   05632202125

  مریم توکلی اناران

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی دانشکده کشاورزی


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202116

 •   05632202116

تعداد بازدید:۳۴۶۸