مسئولین

تعداد بازدید:۴۹۶۹

  حسین خزیمه نژاد

  مدیر دانشجویی


 • دانشیار
 •   مدیریت دانشجویی

 •   مدیریت دانشجویی

مهدی عزیزی

  مهدی عزیزی

  رئیس اداره امور خوابگاهها


 •   کارشناس

 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره امور خوابگاه ها

 •   05632202164

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۵۱۹

بی بی فاطمه تهامی

  بی بی فاطمه تهامی

  رئیس اداره تغذیه و سلف سرویس


 •   کارشناس

 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره تغذیه و سلف سرویس

 •   05632202477-531

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۵۱۹

زهرا یوسفی 

  زهرا یوسفی

  رئیس اداره رفاه دانشجویان


 •   کارشناس

 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره رفاه دانشجویان

 •   05632202115

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۵۱۹