مسئولین

تعداد بازدید:۵۶۹۶

  حسین خزیمه نژاد

  مدیر دانشجویی


 • دانشیار
 •   مدیریت دانشجویی

 •   مدیریت دانشجویی

  سید بهنام حسینی

  معاون مدیر دانشجویی


 •    کارشناس ارشد

 •   مدیریت دانشجویی

 •   مدیریت دانشجویی

 •   05631025030

 •   05631028002

بی بی فاطمه تهامی

  بی بی فاطمه تهامی

  رئیس واحد تغذیه


 •    کارشناس

 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد تغذیه

 •   05631025040

 •   05631028002

زهرا یوسفی 

  زهرا یوسفی

  رئیس واحد رفاه و تسهیلات و دانش‌آموختگان


 •   کارشناس

 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025121

 •   05631028002