کارکنان واحد رفاه و تسهیلات

تعداد بازدید:۲۳۱۳۱

  مهری ابراهیمی

 کارشناس واحد رفاه و تسهیلات (دانشکده‌های مهندسی، برق و کامپیوتر و فنی فردوس)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025126

 •   05631028002

سمیه آرمان مقدم

  سمیه آرمان مقدم

 کارشناس واحد رفاه و تسهیلات (دانشکده‌های ادبیات، هنر، پردیس علوم رفتاری و تربیت بدنی)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025127

 •   05631028002

  محبوبه محمودی

کارشناس واحد رفاه و تسهیلات (دانشکده‌های علوم، کشاورزی و منابع طبیعی)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025125

 •   05631028002