کارکنان واحد رفاه و تسهیلات

تعداد بازدید:۱۶۴۵۴

  مهری ابراهیمی

 کارشناس واحد رفاه و تسهیلات (دانشکده‌های مهندسی، برق و کامپیوتر و فنی فردوس)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025126

 •   05631028002

سمیه آرمان مقدم

  سمیه آرمان مقدم

 کارشناس واحد رفاه و تسهیلات (دانشکده‌های ادبیات، هنر و پردیس علوم رفتاری)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025127

 •   05631028002

  مریم توکلی اناران

کارشناس مسئول واحد رفاه و تسهیلات (دانشکده‌های علوم، ریاضی و آمار، کشاورزی و سرایان)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد رفاه و تسهیلات

 •   05631025128

 •   05631028002