شرح وظایف معاون مدیر دانشجویی

تعداد بازدید:۲۶۹۱
 •   هماهنگ‌سازی کلیه فعالیتهای مربوط به امور رفاه، تغذیه و خوابگاههای دانشجویان
 •    هماهنگ‌سازی لازم جهت اسکان، تغذیه و ارائه تسهیلات و وام های دانشجویی به دانشجویان
 •   اعمال نظارت بر حسن اداره امور خوابگاهها، سلف سرویسها و تغذیه دانشجویان به لحاظ کیفی، کمی و بهداشتی و انضباطی و گزارش به مافوق
 •   بررسی سطوح رضایتمندی دانشجویان از نحوه اجرای خدمات رفاهی، تغذیه و خوابگاههای دانشجویان
 •   بازدید مرتب و دوره‌ای از خوابگاهها و سایر اماکن دانشجویی و بررسی مشکلات و نیازمندیهای دانشجویان
 •   ارائه نظرات و پیشنهادات در امور مربوط به عقد قراردادهای طبخ و توزیع غذا
 •    تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها، فرآیندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی واحد ذیربط
 •   هماهنگ‌سازی کلیه فعالیت های رفاهی، صنفی دانشجویان ارائه شده توسط بخش خصوصی
 •   نظارت بر حسن انجام وظایف مسئولین خوابگاهها
 •   نظارت و همکاری در فرآیند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل و انصرافی از خوابگاهها
 •   بررسی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و تدارکاتی امور خوابگاهها و انعکاس آن به مقامات مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه
 •   برنامه ریزی وتلاش جهت جلب مشارکت دانشجویان مقیم در خوابگاهها و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان
 •   تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها، فرآیندها و ارتقای سطح مهارت و توانمندی پرسنل واحد ذیربط
 •   نظرسنجی از دانشجویان مقیم خوابگاهها در جهت ارزیابی خدمات ارائه شده و بررسی سطوح رضایتمندی آنان از امکانات و تجهیزات خوابگاهها و همکاری لازم با ادارات معاونت دانشجویی و سایر بخشهای دانشگاه
 •   نظارت بر نگهداری صحیح از اموال و ساختمانهای خوابگاههای دانشگاه
 •   رسیدگی و پیگیری مشکلات و شکایات کارکنان تحت سرپرستی و دانشجویان مقیم خوابگاهها
 •   نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات جاری خوابگاهها
 •   شرکت در جلسات، سمینارها و همایشها با توجه به نیاز
 •   انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئولین ذیربط
 •   همکاری لازم با معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص انجام امور فوق برنامه در خوابگاهها
 •   رعایت دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های ذیربط
 •   حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و اظهارنظر موثر در مورد گزینش، تشویق و تنبیه آنان
 •   شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 •   انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

روابط

 •   گزارش به مقام مافوق
 •   سرپرستی و نظارت بر کار کارکنان تابع