بیمه حوادث

تعداد بازدید:۱۴۲۷

 

کلیه دانشجویان (شبانه و روزانه) تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.

مدارک لازم برای دریافت هزینه های پزشکی:

الف -هزینه پزشکی:

 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • گواهی تایید پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی با تایید مراجع پزشکی
 • رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
 • رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه دیده
 • رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه دیده


ب-در صورت نقص عضو کلی و جزئی:

 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
 • رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
 • رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه دیده
 • رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه دیده

ج- در صورت فوت

 • اصل یا رونوشت برابر اصل گواهی فوت، صادره از طرف ثبت احوال.
 • گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی
 • رونوشت برابر اصل کارت ملی متوفی
 • رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی متوفی