شرح وظایف رئیس واحد رفاه و تسهیلات

تعداد بازدید:۵۵۳۵

ـ هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتهای مربوط به امور رفاهی دانشجویان دانشگاه

ـ نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط

ـ شناسایی نیازهای رفاهی دانشجویان و اولویت بندی طرحهای کاربردی رفاهی ذیربط

ـ انجام اقدامات لازم در جهت افزایش استفاده دانشجویان از خدمات رفاهی دانشگاه

ـ تحقیق و نظرسنجی از دانشجویان در جهت ارزیابی خدمات ارائه شده و بررسی سطوح رضایتمندی آنان از نحوه اجرای خدمات رفاهی واحد ذیربط

ـ بررسی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و تدارکاتی واحد تابعه و انعکاس آن به مقام مافوق وپیگیری تاحصول نتیجه

ـ نظارت لازم بر انجام خدمات بیمه ائی کلیه دانشجویان

ـ ارتباط مفید و هماهنگی لازم با صندوق رفاه دانشجویان جهت تسریع در امور محوله

ـ رسیدگی و پیگیری مشکلات و شکایات دانشجویان وکارکنان تحت سرپرستی در امور مربوطه

ـ نظارت بر اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات خدمات رفاهی در واحد تابعه

ـنظارت بر انعقاد قراردادهای مربوط به بیمه دانشجویی (بیمه حوادث و درمان دانشجویی و......)و نظارت بر انجام

ـ تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها، فرآیندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی واحد ذیربط

ـ هماهنگی و همکاری لازم با سایر واحدهای معاونت دانشجویی دانشگاه

ـ ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مقام مافوق

ـ شرکت در جلسات، سمینارها و همایشها با توجه به نیاز

ـ حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابع از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و پیشنهاد در مورد گزینش، تشویق و تنبیه آنان

ـ رعایت دستورالعملها، بخشنامه ها و آئین نامه‌های ذیربط

ـ تهیه و تنظیم آمار مورد نیاز از عملکرد واحد جهت ارائه به مسئولین مافوق

ـ شرکت در دوره‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

ـ همکاری و اجرای آئین نامه های مربوط به کار دانشجویی

- نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی مرتبط با شرح وظایف در دانشکده ها

- هماهنگی و برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان با همکاری واحدهای ذیربط

- انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقام مافوق

ـ انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

روابط

 ـ گزارش به مقام مافوق

ـ سرپرستی و نظارت بر کار کارکنان تابع