کارکنان

تعداد بازدید:۱۹۱۸

  فاطمه‌زهرا خراشادی‌زاده

  کارشناس مسئول امور دانش آموختگان (تسویه حساب)


  •   مدیریت دانشجویی

  •   واحد دانش‌آموختگان

  •    05631025122
  •   05631028002

مهری حافظیان

  کارشناس امور دانش آموختگان (تسویه حساب)


  •   مدیریت دانشجویی

  •   واحد دانش‌آموختگان

  •    05631025125
  •   05631028002