کارکنان

تعداد بازدید:۱۴۹۶

  فاطمه‌زهرا خراشادی‌زاده

  کارشناس مسئول امور دانش آموختگان (تسویه حساب)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد دانش‌آموختگان

 •    05631025122
 •   05631028002

  زهرا انجیری

  کارشناس امور دانش آموختگان (تسویه حساب)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد دانش‌آموختگان

 •    05631025124
 •   05631028002

مهری حافظیان

  کارشناس امور دانش آموختگان (تسویه حساب)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد دانش‌آموختگان

 •    05631025125
 •   05631028002