کارکنان اداره تغذیه و سلف سرویس

  علی افضلیان

ناظر غذاخوری و سلف مرکزی پردیس


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره تغذیه و سلف سرویس

 •   05632202477-443-442

 •   05632202519

 •  

 •  

زهرا انجیری

  زهرا انجیری

کارشناس اتوماسیون تغذیه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره تغذیه و سلف سرویس

 •   05632202477-532

 •   05632202519

مرتضی قاسمی

  مرتضی قاسمی

مسئول اتوماسیون تغذیه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره تغذیه و سلف سرویس

 •   05632202477-532

 •   05632202519

تعداد بازدید:۵۴۵۳