کارکنان اداره تغذیه و سلف سرویس

تعداد بازدید:۶۸۴۹

  علی افضلیان

ناظر غذاخوری و سلف مرکزی پردیس


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره تغذیه

 •   05632202477

 •   05632202519

زهرا انجیری

  زهرا انجیری

کارشناس امور دانش آموختگان (تسویه حساب)


 •   مدیریت دانشجویی

 •   اداره تغذیه

 •   05631025124

 •   05632202519

مرتضی قاسمی

  مرتضی قاسمی

  کارشناس واحد فناوری اطلاعات


 •   مدیریت دانشجویی

 •    اداره تغذیه

 •   05631025143

 •   05632202519