کارکنان اداره تغذیه و سلف سرویس

زهرا انجیری

  زهرا انجیری

کارشناس اتوماسیون تغذیه


  •   مدیریت دانشجویی

  •   اداره تغذیه و سلف سرویس

  •   05632202477-413

  •   05632202477

مرتضی قاسمی

  مرتضی قاسمی

مسئول اتوماسیون تغذیه


  •   مدیریت دانشجویی

  •   اداره تغذیه و سلف سرویس

  •   05632202477-413

  •   05632202477

تعداد بازدید:۴۶۹۸