اداره تغذیه و سلف سرویس

اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجویی است که مسئولیت سازمان‌دهی و اداره غذاخوری‌های دانشجویی را برعهده دارد. این غذاخوری‌ها در سه وعده صبحانه، ناهار و شام به دانشجویان سرویس می‌دهد

وظایف اداره تغذیه و سلف‌سرویس

  • تهیه مواد غذایی مورد نیاز به غیر از مواد سهمیه‌ای جهت تأمین غذای روزانه دانشجویان در سلف‌سرویس‌ها.
  • تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا.
  • انتخاب پیمان‌کار مناسب برای طبخ غذا.
  • تدوین و اجرای برنامه غذایی توسط اداره تغذیه و با نظرخواهی از دانشجویان.
  • تهیه آنالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هر یک از غذاها
  • نظارت دقیق بر مصرف مواد غذایی توسط پیمان‌کاران.
  • کنترل کیفیت مواد غذایی خریداری شده.
  • نظارت دقیق بر عملکرد پیمان‌کارها.
  • رسیدگی مرتب به وضعیت بهداشت محیط سلف‌سرویس‌ها، آشپزخانه‌ها و کارگران سلف‌سرویس‌ها.

ساعات توزیع غذا
صبحانه ۷تا ۱۵/۸ صبح
ناهار از ساعت ۳۰/۱۱ تا ۱۴
شام از ساعت ۳۰/۱۸تا ۳۰/۲۰


دانشگاه بیرجند دارای چهار غذاخوری به شرح زیر می‌باشد که در سه وعده (صبحانه، ناهار و شام) به دانشجویان سرویس می‌دهند.

ردیف نام غذاخوری مکان
۱ سلف سرویس برادران پردیس شوکت آباد- مقابل بانک تجارت دانشگاه
۲ سلف سرویس خواهران پردیس شوکت آباد- مقابل حوزه معاونت دانشجویی
۳ سلف سرویس دانشکده هنر وعلوم تربیتی پردیس دانشکده هنر
۴ سلف سرویس دانشکده کشاورزی پردیس دانشکده کشاورزی(امیراباد)
تعداد بازدید:۴۷۰۴