کارکنان واحد تغذیه

تعداد بازدید:۱۹۴۶۴

  زهرا انجیری

   کارشناس امور تغذیه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد تغذیه

 •   05631025124

 •   05631028002

  علیرضا حقیقی

   ناظر غذاخوری


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد تغذیه

 •   05631025144

 •   05631028002

  کاظم نیک‌فرجام

   ناظر غذاخوری


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد تغذیه

 •   05631025144

 •   05631028002

  سید مرتضی قاسمی

   مسئول اتوماسیون  تغذیه


 •   مدیریت دانشجویی

 •   واحد تغذیه

 •   05631025143

 •   05631028002