کارکنان واحد تغذیه

تعداد بازدید:۱۱۰۱۲

  علی افضلیان

ناظر غذاخوری و سلف مرکزی پردیس


  •   مدیریت دانشجویی

  •   واحد تغذیه

  •   05632202169

  •   05631028002