کارکنان واحد تغذیه

تعداد بازدید:۷۷۹۵

  علی افضلیان

ناظر غذاخوری و سلف مرکزی پردیس


  •   مدیریت دانشجویی

  •   واحد تغذیه

  •   05632202477

  •   05631028002