سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه معدن

جهت دریافت سرفصل هر رشته، روی عبارت "اطلاعات بیشتر" کلیک نمایید

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس رشتهسرفصل رشته
مهندسیمعدنمهندسی معدنکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697505-karshenasi-madan.pdf
مهندسیمعدنمهندسی معدن-اکتشاف معدنکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697505-karshenasi-madan.pdf
مهندسیمعدنمهندسی معدن-اکتشاف معدنکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیمعدنمهندسی معدن -اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیمعدنمهندسی معدن -فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیمعدنمهندسی معدن -استخراج معدنکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیمعدنمهندسی معدن -استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمران- مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمران-محیط زیستکارشناسی ارشدhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697284-.zip
مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1530697505-karshenasi-madan.pdf
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷