مسئول پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۲۱۴۲
غلامرضا نوروزی

  غلامرضا نوروزی


  •   دانشکده مهندسی- گروه مهندسی معدن

  •   gnowrouzi[at]birjand.ac.ir

حسین نوفرستی

  حسین نوفرستی


  •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی معدن

  •   hnoferesty[at]birjand.ac.ir