نکات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۹۱

 نکاتی را که دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی در نگارش طرح تحقیق و پیشـنهاد رساله بایستی رعایت نمایند:

 1. کلیه اعداد بایستی به فارسی تایپ شود بجز مواردی که با حروف لاتین همراه می شوند.
 2. آدرس ایمیل دانشجو بایستی ایمیل دانشگاه بیرجند باشد.
 3. تاریخ شـرکت در کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی حتماً ذکر شـده باشد. (دانشـجویان قبل از تصویب طرح بایستی کارگاه را گذرانده باشند).
 4. حروف کوچک و بزرگ در عنوان انگلیسی طرح رعایت شده باشد.
 5. شـرح مسـئله شامل اهداف، سابقه و ضرورت تحقیق جامع و کامل بیان شود لذا توضیحات بیش از یک صفحه باشد و مرجع دهی درمحل های مناسب قرار گیرد و به صورت تعداد زیادی مرجع در کنار هم قرار نگیرند.
 6. تا حـد ممکن ازعبارات لاتین در متن اسـتفاده نشود و معادل فارسـی آن بکار رود و معرفی لاتین آنهـا در پاورقی انجام شود. کلمات اختصاری نیز در پاورقی معرفی شوند.
 7. اگر شکل و نموداری از مرجعی گرفته شده باشد، حتما مرجع آن در معرفی شکل آورده شود.
 8. شماره بخش ها، از راست به چپ معرفی گردند.
 9. تمام سطر های صفحات ازجمله مراجع از راست وچپ تنطیم شده باشند.
 10. در تعریف فرضیات دقت گردد که مفهوم فرضیه بودن عبارات رعایت شود.
 11. در نوشـتن مراجع از مرجع دهی APA برای رشـته معدن و سایر رشته ها از IEEE که در ضـمیمه آمده است، استفاده شود .نحوه مرجع دهی دقیق باشد.
 12. امضاء در همه صفحات و بخش آخر یعنی تعهد دانشجو وجود داشته باشد.
 13. فرم همانند جویی ضمیمه باشد و دقت شود عنوان پایان نامه در فرم صحیح ثبت شده باشد.

نکته: اساتیـد راهنما دقت نماینـد که طرح تحقیق دانشـجویان ارشد بایستی قبل از شـروع نیمسال پنجم تحصـیلی دانشجو در شورای آموزشی پردیس تصویب شود .در غیر اینصورت نیم سال پنجم تمدید نخواهد شد و دانشجو اخراجی محسوب می شود. انتخاب واحد درس پایان نامه یا رساله در نیم سال تصویب طرح الزامی نیست.

نکته: تاریخ تصویب طرح تحقیق کارشناسی ارشد، تاریخ تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی پردیس مهندسی می باشد.

نکته: جهت تکمیل فرایند، پس از تصویب طرح تحقیق و یا پیشـنهاد رساله، دانشـجو بایستی نسخه نهایی را در سیستم بارگذاری نمایند. سپس استاد راهنما ، مدیر گروه و رئیس دانشکده آن را تائید می نمایند و فرایند تکمیل می گردد.

مرجع دهی APA برای رشـته معدن             مرجع دهی IEEEسایر رشته ها